Vzdělávácí kurzy NAUTIS

SPC a zařízení DVPP při NAUTIS

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS pořádá akreditované vzdělávací kurzy

Od 1.9. 2022 rozšířilo svoji činnost Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS o akreditované zařízení k pořádání vzdělávacích akcí. Nabídku kurzů si můžete prohlednout níže

 

Studium pro asistenty pedagoga

Akreditace MŠMT ČR  v celkovém rozsahu 128 hodin!

(88 hodin teorie a 40 hodin praxe)

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 13 000 Kč

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Nataša Habarta Alešová, Mgr. Lada Chudomelová, Mgr. Kamila Janyšková, Mgr. Lucie Matěnová, PhDr. Dana Míková, Mgr. Alena Perlínová, Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová

Cílem kurzu je získat odborné vzdělání pro výkon povolání asistent pedagoga podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace - podle § 20, odst. 3 písm. d)/3/ zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou – může vykonávat činnost AP dle vyhl. č.27/2016 Sb. v platném znění dle §5 odst. 3, středoškolské vzdělávání s výučním listem nebo základním vzděláním – může vykonávat činnost AP dle vyhl. č.27/2016 Sb. v platném znění dle §5 odst. 4).

Studium je ukončeno:

1) obhajobou písemné práce na dané téma, které bude korespondovat s aktuálním zaměřením asistenta pedagoga (kazuistika žáka, jeho projevy a deficity, účinná podpora, kterou AP poskytuje) nebo na které se asistent pedagoga chce v budoucnu zaměřit (v rámci praxe). Rozsah práce: 7 - 10 stran.

2) závěrečnou zkouškou před komisí.

Po úspěšném absolvování studia obdrží účastník osvědčení s číslem akreditace.

Obsah studia

Úvod, podpora žáka ve vzdělávacím procesu

24. března (9:00 - 16:00)

Role asistenta pedagoga

25. března (9:00 - 16:00)

Podpora žáka a systém péče o žáka

31. března (9:00 - 16:00)

Psychologické minimum

1. dubna (9:00 - 16:00)

Práce s žáky se sluchovým postižením                                Práce s žáky se zrakovým postižením

21. dubna (9:00 - 16:00)

Práce s žáky s narušenou komunikační schopností                                                                                        Práce s žáky s mentálním postižením

22. dubna (9:00 - 16:00)

Práce s žáky s tělesným postižením                                     Práce s žáky s poruchou aktivity, s poruchou aktivity a pozornosti

28. dubna (9:00 - 16:00)

Práce se žáky s PAS a dalšími psych. poruchami a onemocněními

29. dubna (9:00 - 16:00)

Práce s žáky z odlišného kulturního prostředí

5. května (9:00 - 16:00)

Práce se žáky se specifickými poruchami učení                                                                                                       Práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými

6. května (9:00 - 16:00)

Závěrečný workshop a konzultace prací

12. května (9:00 - 16:00)

Závěrečné zkoušky 

26. května (9:00 - 16:00)

 

 

 

 

 

 


 Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga z mateřských škol a přípravných stupňů a tříd základních škol

Akreditace MŠMT ČR v celkovém rozsahu 4 hodiny

Termín školení: 10. května 2023

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 1 800 Kč

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Lektorské zajištění: Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, speciální pedagožka SPC a ZDVPP při NAUTIS

Účastníci se seznámí s úlohou práce asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu dětí předškolního věku. Seznámí se se specifiky práce asistenta pedagoga s dětmi s poruchou autistického spektra. Upevní si teoretické znalosti týkající se metodických postupů a forem práce. Budou umět efektivně přizpůsobit prostředí a pracovní postupy pro dítě s PAS a umět požívat vhodné komunikační a sociální strategie.

Cílovou skupinou posluchačů jsou asistenti pedagoga z mateřských škol a přípravných stupňů a tříd základních škol. Seminář je vhodný i pro asistenty, kteří pracují/zamýšlejí, že se budou věnovat práci s dětmi a žáky s poruchou autistického spektra

Obsah přednášky:

13:30 – 17:00

 • Úloha asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu předškolního věku s ohledem na specifika dětí s PAS.
 • Metodické postupy a formy práce, úpravy a struktura prostředí prevence a efektivní řešení šikany
 • Komunikační a sociální strategie, tvorba a využití pomůcek upravených pro práci s dětmi s PAS
 • Příklady dobré praxe při aplikaci podpůrných opatření, diskuse.

Bližší informace a registrace


Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze základních škol

Akreditace MŠMT ČR v celkovém rozsahu 4 hodiny

Termín školení: 18. května 2023

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 1 800 Kč

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Lektorské zajištění: Mgr. Lenka Bittmannová, speciální pedagožka a zástupkyně ředitelky SPC a ZDVPP při NAUTIS

Účastníci se seznámí se základní charakteristikou PAS. Naučí se identifikovat specifické potřeby žáka s PAS, které jsou typické pro jednotlivá období školní docházky. Seznámí se s motivačními systémy a také s prevencí nežádoucího chování. Bude posílena jejich schopnost komunikace a spolupráce s dalšími pedagogy a zákonnými zástupci žáka. Vzdělávací akce má formát kazuistického semináře, díky tomu účastníkům poskytne bezpečný prostor a odbornou zpětnou vazbu pro sdílení vlastních zkušeností z praxe.

Cílovou skupinou posluchačů jsou asistenti pedagoga ze základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kdy žáci plní povinnou školní docházku. Seminář je vhodný pro asistenty, kteří pracují/zamýšlejí, že se budou věnovat práci s žáky s poruchou autistického spektra.

Obsah přednášky:

13:00 – 16:30

 • Úloha asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu na základní škole u žáka s PAS.
  • Specifika a úskalí jednotlivých období, náplň práce asistentů pedagoga se u žáků s PAS, kazuistiky zaměřené na přestup z mateřské do základní školy, přechod na 2. stupeň základní školy, volbu střední školy a přijímací zkoušky na střední školu.
 • Kazuistika: Motivační systém, prevence nežádoucího chování, komunikace po linii asistent pedagoga – učitel – žák – rodič.
  • Seznámení s kazuistikou zaměřenou na motivační systém, prevenci nežádoucího chování a vhodnou komunikací mezi asistenty pedagoga, učiteli a rodiči, účastníci se naučí používat několik typů motivačních systémů, seznámí se s vhodnými technikami předcházení nežádoucího chování, včetně zaznamenávání okolností spojených s tímto chováním a hledání spouštěčů, příklady dobré praxe zaměřené na spolupráci a komunikaci mezi asistentem pedagoga, učitelem a rodiči.
 • Příklady dobré praxe při aplikaci podpůrných opatření, diskuse.
  • V této části semináře se zaměříme na příklady dobré praxe, konkrétní příklady, kdy podpůrná opatření pomohla žákům ve výuce i mimo ni. Školská poradenská zařízení mohou v rámci Doporučení ŠPZ nastavit podpůrná opatření, která pozitivně ovlivňují výuku i způsob trávení přestávek či mimoškolních aktivit, např. upravují metody a obsah výuky, organizaci vzdělávání apod.
  • Diskuze a výměna zkušeností.

Bližší informace a registrace


Jak pracovat se sociální nezralostí u dětí s PAS v předškolním vzdělávání a v době zahájení školní docházky

Akreditace MŠMT ČR v celkovém rozsahu 8 hodin

Termín školení: 25. května 2023

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 2 500 Kč

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Lektorské zajištění: Mgr. Alena Perlínová, psycholožka SPC a ZDVPP při NAUTIS

Cílem kurzu je seznámení účastníků se základní symptomatikou PAS a odlišnostmi žáků s PAS v předškolním vzdělávání a v době zahájení školní docházky.

Cílová skupina posluchačů jsou pedagogové mateřských a základních škol a prvního stupně základních škol, asistenti pedagoga, pracovníci školních poradenských pracovišť.

Posluchači si osvojí specifika spojená s diagnózou PAS, naučí se pracovat se silnými stránkami žáků, respektovat případná úskalí a zohledňovat individuální nedostatky při vstupu žáka do školy. 

Obsah přednášky:

9:00 – 17:00

 • Nerovnoměrný profil kognitivních schopností u dětí s PAS
  • podpora ve školním prostředí
  • možné problémové situace vyplývající ze sociální nezralosti a mechanismy jak s ní pracovat
  • možná úskalí, na které děti s PAS při zahájení školní docházky narážejí
 • Vliv sociální nezralosti u dětí s PAS
 • Rigidita v chování dětí s PAS a zhoršená adaptace na školní prostředí
 • Prostředky usnadňující vstup do školního prostředí dítěti s PAS
  • osvědčené postupy, principy, pomůcky, které lze využít pro snadný vstup žáka do nového prostředí školy, při změně režimu, vstupu do nového kolektivu apod.

Bližší informace a registrace


 

Kazuistický seminář pro asistenty pedagoga ze středních škol

Akreditace MŠMT ČR v celkovém rozsahu 8 hodin

Termín školení: 20. června 2023

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů činí 1 800 Kč

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagožka a ředitelka SPC a ZDVPP při NAUTIS

Účastníci se seznámí se základní charakteristikou PAS. Prostřednictvím kazuistik se seznámí s jednotlivými druhy podpůrných opatření, metodických postupů a forem práce, které je možné při práci s žákem s PAS využívat. Současně získají praktické informace k využití pomůcek, zadávání úloh, či jak může pomoci individuální úprava rozvrhu. Seznámí se se svými kompetencemi při poskytování podpory žákovi s PAS v průběhu praktického výcviku a při ukončování studia.

Vzdělávací akce má formát kazuistického semináře, díky tomu účastníkům poskytne bezpečný prostor a odbornou zpětnou vazbu pro sdílení vlastních zkušeností z praxe.

Cílovou skupinou posluchačů jsou asistenti pedagoga ze středních škol. Seminář je vhodný pro asistenty, kteří pracují/zamýšlejí, že se budou věnovat práci s žáky s poruchou autistického spektra

Obsah přednášky:

13:00 – 16:30

 • Úloha asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu na střední škole u studenta s PAS.
  • Kazuistika: příklady praxe při aplikaci podpůrných opatření, metodické postupy a formy práce, komunikační a sociální strategie.
 • Kazuistika: využití pomůcek pro práci se studenty s PAS, strukturování úloh, specifická úprava rozvrhu. Kazuistika: úloha asistenta pedagoga při praktickém výcviku a maturitní / závěrečné zkoušce studenta s PAS.
 • Otázky a odpovědi z běžné praxe, diskuse.

Bližší informace a registrace

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace