Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Kariérové poradenství u žáků s PAS

Cílem kurzu je aplikovat získané znalosti a dovednosti o kariérovém poradenství do vzdělávacího procesu.


Cena kurzu:
2 400 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
6
Počet volných míst:
14
Datum konání:
02. 06. 2023

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Zuzana Žampachová

Pro koho je kurz určen: kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům.

Důraz je kladen na pochopení problému, na možnosti diagnostiky v oblasti profesní orientace a využití zájmů pro budoucí profesní uplatnění. Cílem je rovněž seznámit a vést účastníky kurzu k vytváření podmínek pro realizaci kariérového poradenství u žáků s PAS, respektovat role jednotlivých účastníků kariérového poradenství a vést ke spolupráci se všemi zainteresovanými stranami.

 

Program kurzu:

9:00 – 12:00

  • Teoretická východiska kariérového poradenství, faktory ovlivňující kariérové poradenství, osoba s PAS na trhu práce.
  • Dopady deficitů PAS a přidružených poruch a onemocnění do procesu kariérového poradenství, zohlednění osobnostních zvláštností vyplývajících z deficitu v oblasti sociálně-emočního chování, komunikace, adaptability a smyslového vnímání, rozvoj specifických dovedností.

13:00 – 16:00       

  • Diagnostické postupy, časová linka kariérového poradenství, rozvoj specifických dovedností.
  • Proces kariérového poradenství při přechodu na trh práce,  formy zaměstnávání, komunikace s potencionálním zaměstnavatelem, přechod ze školy na trh práce, tranzitní program.

V průběhu vzdělávacího programu budou uváděny:

  • modelové kazuistiky;
  • ukázky diagnostických metod a postupů;
  • frekventanti budou řešit identifikaci silných a slabých stránek klientů kariérového poradenství (např. s využitím otevřeného dotazníku) na základě předložených kazuistik

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace