Vzdělávácí kurzy NAUTIS

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole

Účastníci kurzu budou připraveni na skutečnost, že odlišné chování žáka s PAS může ovlivňovat klima třídy, dozvědí se, jakým způsobem s třídním kolektivem pracovat a jak příznivě klima třídy ovlivňovat.


Cena kurzu:
2 500 Kč
Akreditace:
MŠMT ČR
Počet hodin:
8 hodin
Počet volných míst:
5
Datum konání:
17. 03. 2023

Lektorské zajištění: PaedDr. Věra Čadilová

Pro koho je kurz určen: cílovou skupinou jsou vedoucí pedagogičtí pracovníci škol (zástupci ředitelů, výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci pověření prevencí šikany), pedagogové a asistenti pedagoga z běžných základních škol a středních škol, kteří pracují se žáky s PAS nebo ve třídách speciálně zřízených pro žáky s PAS na běžných základních školách.

 

Program kurzu:

9:00 - 12:00

 • Poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS
  • sociální interakce a sociální chování
  • komunikace
  • způsoby chování, zájmy a aktivity
  • nespecifické rysy v chování
  • přidružené poruchy a onemocnění
 • Metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích a výchovných předmětech s využitím metodiky strukturovaného učení

13:00 - 16:00

 • Podmínky pro vzdělávání žáků s PAS jako žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • využití podpůrných opatření k úspěšnému vzdělávání žáků s PAS a jejich začlenění do kolektivu třídy (metody, individuální vzdělávací plán, organizace výuky, personální podpora, hodnocení pomůcky, podpůrná opatření jiného druhu /např. eliminující potíže se sociální interakcí, potíže se začleněním do kolektivu vrstevníků, komunikací, deficity v oblasti smyslového vnímání/)
  • spolupráce s rodinou žáka s PAS
  • práce s kolektivem třídy, ovlivňování příznivého klimatu ve třídě

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS).

Speciálně pedagogické centrum a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

při Národním ústavu pro autismus, z.ú.

Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Vaše dotazy vám zodpoví asistentky střediska vzdělávání NAUTIS - kontakty

Odebírejte náš newsletter ze střediska vzdělávání

Chcete dostávat novinky a aktuální nabídku kurzů ze střediska vzdělávání NAUTIS? Stačí se registrovat do našeho newsletteru.

Kompletní registrace